Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học, hệ vừa học vừa làm, năm 2024 (Ngành Báo chí - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ Đại học, hệ vừa học vừa làm, năm 2024 (Ngành Báo chí - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)