1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo sinh viên trở thành cử nhân thực hành ngành Báo chí, có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành chuyên nghiệp, có năng lực phát triển và khả năng tiếp cận kịp thời với sự phát triển của ngành báo chí.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Về phẩm chất

Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hiểu vai trò, vị trí của báo chí đối với sự phát triển của đất nước.

Có lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

- Khiêm tốn, giản dị, cần cù, trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm chủ tập thể.

1.2.2. Về kiến thức

Hiểu biết các kiến thức đại cương về chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ…

Hiểu biết và có thể áp dụng các kiến thức cơ sở ngành như lý luận báo chí truyền thông, lịch sử báo chí, pháp luật và đạo đức của nghề báo, tổ chức của cơ quan báo chí, ngôn ngữ báo chí,..

Hiểu biết và có thể áp dụng những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho nghề nghiệp và hoạt động báo chí (phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập và xử lý thông tin, viết bài, biên tập …)

Am hiểu quy trình công nghệ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

Được cung cấp các kiến thức bổ trợ thông qua các môn học tự chọn để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.