19/8/2019: Khai giảng các khóa đào tạo chuyên ngành Báo chí - Phát thanh - Truyền hình

GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊN

GIẢM 10% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN NỘP TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG

GIẢM 20% HỌC PHÍ CHO NHÓM 2 HỌC VIÊN

GIẢM 30% HỌC PHÍ CHO NHÓM 10 HỌC VIÊN

GIẢM 50% HỌC PHÍ CHO NHÓM 20 HỌC VIÊN

(Không áp dụng đối với lớp Quay phim 10 ngày)