Các ngành đào tạo tại Trường

STT Tên Ngành
1 Ngành Quan hệ công chúng
2 Ngành Truyền thông đa phương tiện
3 Ngành Thiết kế đồ họa
4 Ngành Quay phim
5 Ngành Tin học Ứng dụng
6 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
7 Ngành Báo chí